Forretningsbetingelser
Opdateret 29.10.2014

Gældende forretningsbetingelser for Lakreparationer.dk
Ethvert salg af reparation fra Lakreparationer ApS sker på nedenstående vilkår, uanset købers afvigende ordre eller accept, medmindre disse vilkår fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

Før køb er kunden ansvarlig for at have læst og accepteret disse betingelser.

(Salg til private er omfattet af købelovens regler for forbrugerkøb, hvor disse er ufravigelige.) Sælger forbeholder sig ret til på et hvert tidspunkt at afvise en købers bestilling eller ordre.

Bestilling, tilbud og ordre

Kunden opfordres til at møde personligt op med den effekt eller køretøj, der ønskes repareret.

Fremsendelse af tilstrækkelige billeder pr. mail til info@lakreparationer.dk samt udførlig beskrivelse af omfanget af det ønskede arbejde accepteres.

Lakreparationer.dk fremsætter herefter et overslag, som skal ses som tilbud på reparation af det som ved personlig fremmøde og visning af effekt eller køretøj eller fremsendelse af mail, umiddelbart kan konstateres skal udføres.

Yderligere fejl, mangler eller skader som ikke umiddelbart var synlige vil altid blive tillagt tilbudet og fakturet yderligere. Eksempel på ovenstående kan være rust, mere arbejdskrævende reparation end beregnet og/eller skjulte skader, som først iagttages efter reparationen er iværksat. Ekstrabetaling af yderligere arbejde kan derfor forekomme.

Lakreparationer.dk kontakter altid kunden, så snart evt. ekstra arbejde konstateres med henblik på at stoppe igangværende reparation og dermed afbryde udbedring.

Arbejde udført indtil evt. afbrydelse faktureres kunden efter timeforbrug.

Priser
Alle priser opgives som pris plus moms samt pris inkl. moms og andre evt. afgifter, med mindre andet er aftalt. Opstår der tvivl om hvilken pris, der er gældende vil prisen altid være eksl. moms. Priserne er dagspriser. Evt. fremsatte tilbud er gældende i maksimalt 30 dage fra dato.

Leveringstid

Ved tilbud og endelig indgåelse af ordre, samt aflevering af reparationegenstand, oplyses kunden såvidt muligt om en forventet varighed af reparationen. Varigheden er dog kun vejledende og kan overskrides. Lakreparationer.dk hæfter ikke for evt. omkostninger hos kunden i forbindelse med overskridelse af reparationsvarighed.

Fragtomkostninger

Køretøjer indleveret hos Lakreparationer.dk afhentes samme sted.

Betalingsmetoder

Hos Lakreparationer.dk kan du betale med dankort. Brug af dankort er uden ekstra gebyr. Alle reparationer er netto. Kontant betaling. Der gives ikke kredit. Betaling skal ske senest ved afhentning af køretøj eller effekt.

Reklamationsret

Alle udførte reparationer til privatpersoner er omfattet af gældende dansk købelov. Faktura/ arbejdsseddel og betalingskvittering bør derfor gemmes som evt. bilag.

Købelovens reklamationsret omfatter dog ikke evt. fejl eller mangler som ikke umiddelbart er omfattet af Lakreparationer.dk's reparation. Eksempel: Hvis tandremmen springer, når Lakreparationer starter køretøjet og flytter køretøjet rundt i forbindelse med reparationen, så er en sprungen tandrem eller ødelagt kobling at betragte, som en fejl på køretøjet INDEN indlevering til værkstedet og en sådan skade eller tilsvarende skade og evt. krav om udbedring vil på ingen måde kunne rettes mod Lakreparationer.dk.

Køber skal straks ved afhentning af effekt eller køretøj foretage en omhyggelig undersøgelse for eventuelle mangler, og er i hvert enkelt tilfælde forpligtet til, forinden effekten eller køretøjet anvendes eller afhentes af køber, at udføre undersøgelser, der er egnede til at fastslå, dels om effekten eller køretøjet er behæftede med mangler eller fejl.

Reklamation skal ske straks og uden ugrundet ophold senest 5 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget.

Kopi af sælgers faktura skal vedlægges reklamationen.

Sælgers ansvar for mangler kan i intet tilfælde overstige et beløb svarende til fakturaværdien af den mangelfulde vare eller ydelse.

Sælger har desuden ejendomsforbehold i varerne indtil købesummen for varerne er betalt til sælger. Sælger forbeholder sig retten til at forlange varen indleveret på sælgers værksted for købers regning til reparation.

Ansvar
Effekter, køretøjer og andre maskiner eller udstyr der indleveres til service eller reparation, skal være forsikret mod brand, tyveri og hærværk af egen forsikring.

Hvis ovennævnte hændelser indtræder er det kundens egne forsikringer, der skal dække evt. omkostninger.

Lakreparationer.dk er kun ansvarlig for skade, som den solgte vare eller tjenesteydelse forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes grov uagtsomhed fra firmaets side, eller andre personers side, for hvem firmaet har ansvaret for. Efter aflevering til kunden er Lakreparationer.dk ikke ansvarlig for skade.

Ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Lakreparationer.dk eller Lakreparationer.dk's leverandørers produktionsapparat, svigtende transport muligheder, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser Lakreparationer.dk´s mulighed for at levere.

Lakreparationer.dk har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet.

Lakreparationer.dk er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen, som følge af manglende levering.

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, kursændringer, udsolgte varer samt ændrede specifikationer i produkt som manual.

Rust
Ved alle rustreparationer eller reparationer, hvor der enten før under eller efter reparationen konstateres rust vil enhver reparationsaftale fra Lakreparationer.dk's side alene anses som ikke bindende. Overslag og evt. ekstra arbejder vil kunne forekomme og kunden må acceptere evt. længere reparationsperiode og evt. ekstra betaling for ekstra arbejdet.

Rustarbejder anser Lakreparationer.dk som symptom behandling uden en helbredende virkning. Rustarbejdet består alene i at fjerne synlig rust og bringe den visuelle stand tilbage. Vi udfører altid et godt stykke arbejde men rusten kan og vil ofte komme igen og Lakreparationer.dk giver derfor ingen garanti på holdbarheden af rustreparationen.

Glasskader og glas følgeskader
Ved udbedring af skader, fejl og mangler på køretøj eller effekt vil der kunne opstå spændinger i køretøjet med risiko for skader på bilens glas. Navnlig reparationer i umiddelbart nærhed af bilens forrude eller ved udbedring af stenslag i forrude. Skader som opstår i denne forbindelse dækkes alene af kunden og risikoen for opståelse af følgeskade er at anse som kundens objektive risiko.

Gavekort og markedsføring

Evt. tilbud kan ikke kombineres. Alle rabatter yder på normale priser. Evt. Særskilt tilbud til nedsat pris kan ikke rabatteres yderligere eller afregnes på rabat gavekort, men alene betales kontant, med dankort eller ved normal ikke rabatteret gavekort.

Kampagner og gavekort med rabatter kan til enhver tid opsiges eller anmodning om tilbud fra Lakreparationer.dk kan afvises fra Lakreparationer.dk's side. Lakreparationer.dk har ret til at afvise at indgå tilbud. Lakreparationer kan forkaste afgivet tilbud. For yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Lakreparationer.dk

Udlejning af lånebil
200 kr pr dag. Ved forsikringsskader er det GRATIS!

Forsikring

Der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og kasko på alle vores lånebiler. Lejer hæfter for skade og/eller tyveri. Kørsel er kun tilladt i Danmark.

Personbiler

Lejer skal være fyldt 20 år og have haft kørekort i mindst 1 år. Selvrisiko pr. skade: kr. 5000,-

Betaling

Kontant, dankort + evt. depositum.

Aflevering
Køretøjet afleveres fuld tanket med Blyfri 95 okt. Benzin til aftalt tid og rengjort til Lakreparationer.dk

Haveri

I tilfælde af motorstop, skade eller anden haveri skal Lakreparationer omgående kontaktes på tel. 86 299 700.

Bilens anvendelse og pasning

Lejeren må ikke anvende bilen til ulovlige transporter, herunder slæbning af andre køretøjer eller anden speciel benyttelse, der på nogen måde kan belaste bilen udover det normale.

Bilen må heller ikke benyttes til befordring af dyr eller af effekter, der vil kunne beskadige bilen indvendig eller udvendig.

Køretøjet må ikke fremlejes. Lejeren er ansvarlig for bilens pasning under lejemålet.

I tilfælde af motorstop eller skade, må lejeren ikke lade foretage reperation eller slæbning uden udlejerens samtykke.

Foretager lejeren noget sådant uden udlejerens samtykke, sker det på lejerens egen regning og risiko.

Ansvarsbegrænsning

Udlejeren kan ikke drages til ansvar for udgifter, som lejeren pådrager sig som følge af motorstop eller anden skade på køretøjet eller i øvrigt hvor køretøjets anvendelse helt eller delvist reduceres.

Lejeren frigør ved indgåelse af lejeaftale udlejeren ethvert ansvar for tab af, eller skade på enhver genstand som lejeren eller nogen anden person måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i bilen, før eller under udlejningsperiode, eller efter bilens tilbagelevering til udlejeren.

Lejeren er endvidere indforstået med at holde udlejeren skadesløs i tilfælde af erstatningskrav eller omkostninger opstået i forbindelse med sådanne tab eller skade. Ligeledes skal lejeren forsvare udlejerens interesse og godtgøre ham eventuelle omkostninger i denne forbindelse.

Glemte sager i bilen erstattes ikke.

Trafikuheld

Lejer er pligtig til at udfylde skadesanmeldelse og oplyse
navn, adresse og reg. nr på modparten samt underette politiet.

Hvis der er personskade skal Lakreparationer.dk omgående underrettes.


Lakreparationer.dk | Søren Nymarks Vej 8 | 8270 Højbjerg | Telefon 86 299 700 | info@lakreparationer.dk